Shop Mobile More Submit  Join Login
Vanadd, Marshal of Dark World by Kai1411 Vanadd, Marshal of Dark World :iconkai1411:Kai1411 17 3 Velvet Voice, Raindear by Kai1411 Velvet Voice, Raindear :iconkai1411:Kai1411 12 4 INJK-075 Spectral Duke Dragon, the Revenger by Kai1411 INJK-075 Spectral Duke Dragon, the Revenger :iconkai1411:Kai1411 22 6 Knight of the Abyss, Ha Des by Kai1411 Knight of the Abyss, Ha Des :iconkai1411:Kai1411 13 9 Shadow Paladin - Blaster Javelin by Kai1411 Shadow Paladin - Blaster Javelin :iconkai1411:Kai1411 8 3 Shadow Paladin - Blaster Dark by Kai1411 Shadow Paladin - Blaster Dark :iconkai1411:Kai1411 28 14 Ninjitsu Art of Shadow Sealing by Kai1411 Ninjitsu Art of Shadow Sealing :iconkai1411:Kai1411 8 5 Legendary Dragon of White by Kai1411 Legendary Dragon of White :iconkai1411:Kai1411 45 9 Legendary Magician of Dark by Kai1411 Legendary Magician of Dark :iconkai1411:Kai1411 25 4 Mist Valley Fortress - Gryphon by Kai1411 Mist Valley Fortress - Gryphon :iconkai1411:Kai1411 13 6 Tasukerton by Kai1411 Tasukerton :iconkai1411:Kai1411 6 2 Spirit Converter by Kai1411 Spirit Converter :iconkai1411:Kai1411 3 1 ONeThunder by Kai1411 ONeThunder :iconkai1411:Kai1411 6 1 OToThunder by Kai1411 OToThunder :iconkai1411:Kai1411 7 0 OKaThunder by Kai1411 OKaThunder :iconkai1411:Kai1411 7 0 Bahamut Shark by Kai1411 Bahamut Shark :iconkai1411:Kai1411 10 0 Yellow Bolt by Kai1411 Yellow Bolt :iconkai1411:Kai1411 7 9 Ninja Musasabi by Kai1411 Ninja Musasabi :iconkai1411:Kai1411 9 7 Zexal Guardian - Pegasus Ice by Kai1411 Zexal Guardian - Pegasus Ice :iconkai1411:Kai1411 15 11 Zexal Guardian - Leo Fire by Kai1411 Zexal Guardian - Leo Fire :iconkai1411:Kai1411 15 2 Zexal Guardian - Dragon Hurricane by Kai1411 Zexal Guardian - Dragon Hurricane :iconkai1411:Kai1411 18 2 The Claws of Hermos (Incomplete) by Kai1411 The Claws of Hermos (Incomplete) :iconkai1411:Kai1411 8 22 Spellbook Institute - La Maison by Kai1411 Spellbook Institute - La Maison :iconkai1411:Kai1411 7 2 Goethe Spellbook by Kai1411 Goethe Spellbook :iconkai1411:Kai1411 6 1